Πρόγραμμα
Φωτοβολταϊκά σε Στέγες 2023

Έως 60% επιδότηση για οικιακά φωτοβολταϊκά net metering με μπαταρία!

Τα φωτοβολταϊκά σε στέγες είναι συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με προορισμό την τοποθέτησή τους σε στέγες ή δώματα κτιρίων (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος, για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Τα τελευταία χρόνια αποτελούν την πιο αξιόπιστη λύση εξοικονόμησης χρημάτων με χρήση ΑΠΕ καθώς επίσης προστατεύουν το περιβάλλον επιτρέποντας την αποφυγή μεγάλης ποσότητας αέριων ρύπων. Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ. 

Το φωτοβολταϊκό παράγει ηλεκτρική ενέργεια, ένα μέρος της οποίας καταναλώνεται απευθείας από την κατοικία ή την επιχείρηση του αυτοπαραγωγού. Η περίσσεια ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο και ο αυτοπαραγωγός μπορεί να τη χρησιμοποιήσει συμψηφίζοντάς την με την αντίστοιχη ενέργεια που καταναλώνει από το δίκτυο ανά τριετία κατά τη διάρκεια των 25 ετών ζωής του φωτοβολταϊκού. Με αυτόν τον τρόπο μειώνει σημαντικά τον λογαριασμό του ηλεκτρικού.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ" 

Με το νέο πρόγραμμα (2 Απριλίου 2023) "φωτοβολταϊκά σε στέγες" επιδοτούνται οικιακά φωτοβολταϊκά net metering με μπαταρία κατά 40-60%. Τα φωτοβολταϊκά αυτά είναι διασυνδεδεμένα συστήματα αυτοπαραγωγής (συμψηφισμού) με μπαταρίες τα οποία έχουν ως: 

 1. Πρώτη προτεραιότητα την τροφοδοσία του σπιτιού (όσο υπάρχει ηλιοφάνεια) 
 1. Δεύτερη προτεραιότητα την φόρτιση της μπαταρίας (αν περισσεύει ενέργεια μέσα στην ημέρα) 
 1. Τρίτη προτεραιότητα (όταν δεν επαρκεί η ηλιακή ενέργεια) την τροφοδότηση του σπιτιού μέσω της μπαταρίας 
 1. Τέταρτη προτεραιότητα αν περισσεύει ενέργεια να δίνεται στο δίκτυο και να πιστώνεται για επόμενη χρήση 
 1. Τέλος, αν δεν επαρκεί η ηλιακή ενέργεια (και η μπαταρία έχει αδειάσει) να παίρνει πίσω από το δίκτυο ενέργεια 

Η επιδότηση του προγράμματος φωτοβολταϊκά σε στέγες αφορά αποκλειστικά συστήματα διασυνδεδεμένα με το Δίκτυο και όχι αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ούτε φωτοβολταϊκά net metering χωρίς μπαταρία. 

Η επιδότηση αφορά την πλειοψηφία των κατοικιών στην Ελλάδα. 

Θα πρέπει το σπίτι να είναι νόμιμο και να έχει ενεργή σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο. 

Ο ενδιαφερόμενος ή ο/η σύζυγος να μην είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. 

Θα πρέπει να έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατάληψη του αντιστοιχούντα ηλεκτρικού χώρου. 

Ποιοι μπορούν να γίνουν αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό 

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη/νοικοκυρία) τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσότερων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι συνιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των αιτούμενων που ορίζει το Πρόγραμμα; 

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για το Φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) με τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι κατηγορίες των αιτούμενων στο Πρόγραμμα καθώς και η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης (238.000.000 €) παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ (φυσικά πρόσωπα), ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης, ενώ οι αιτούμενοι της Κατηγορίας Δ (αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι. 

Ποιοι αιτούμενοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα; 

Δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι αιτούμενοι που ανήκουν τουλάχιστον σε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 1. Οι αιτούμενοι που είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού, 
 2. Οι αιτούμενοι οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το ως άνω έτος αναφοράς (2021) κάτοικος εξωτερικού, 
 3. Οι αιτούμενοι που είναι εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση).

Τι ρόλο παίζει η μπαταρία 

Η μπαταρία (σύγχρονης τεχνολογίας ιόντων λιθίου, όμοια με αυτήν των ηλεκτρικών αυτοκινήτων) αυξάνει το ποσοστό ταυτοχρονισμού της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια (άρα και το οικονομικό όφελος).Δηλαδή αποθηκεύοντας την παραγώμενη ενέργεια στην μπαταρία και χρησιμοποιώντας την τις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος, μας δίνει ρεύμα και την δυνατότητα να μην καταναλώνουμε από το δίκτυο για αρκετή ώρα εξοικονομόντας με αυτό τον τρόπο ακόμα μεγαλύτερο ποσό χρήματων. Επιπλέον οι μπαταρίες, αποθηκεύοντας προσωρινά ενέργεια, συμβάλλουν στην ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων και στην αποφυγή προβλημάτων ευστάθειας του δικτύου (κυρίως τις ώρες που αποσυνδέονται τα φωτοβολταϊκά λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας και απαιτείται εφεδρική ισχύς από συμβατικές μονάδες). Τέλος, παρέχουν ασφάλεια εφοδιασμού και προστιθέμενη αξία στα φωτοβολταϊκά, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως UPS σε περιπτώσεις διακοπών ρεύματος.  

NET METERING ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) 

Ένα φωτοβολταϊκό συμψηφισμού net metering με μπαταρίες είναι ένα σύστημα αυτοπαραγωγής (net metering) με την προσθήκη συσσωρευτών(μπαταρίες), οι οποίοι αποθηκεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας την πλεονάζουσα ενέργεια του φωτοβολταϊκού (μειώνοντας την εγχεόμενη ενέργεια στο δίκτυο) αποδίδοντάς την πίσω κατά τις νυχτερινές (ή συννεφιασμένες-βροχερές) ώρες (μειώνοντας έτσι την απορροφώμενη ενέργεια από το δίκτυο). Σκεφτείτε ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 10 kWh εφεδρικής ενέργειας ανά ημέρα. Τα 10 kWh ισοδυναμούν με 208 Ah. Αυτό κατά τη διάρκεια του 24ώρου ισσοδυναμεί με 8,7 Α ανά ώρα. Δηλαδή περίπου 20 ώρες αυτονομίας και 10 ώρες για 5kw. Η λειτουργία αυτή μειώνει όπως φαίνεται και από το παραπάνω παράδειγμα την επιστρεφόμενη ενέργεια στο δίκτυο κατά την ημέρα, μειώνοντας και το κόστος χρήση δικτύου αναλογικά (μικρό κόστος σε σύγκριση με το κόστος κιλοβατώρας το 2022-2023), ενώ κυρίως βοηθάει το Δημόσιο Δίκτυο να είναι πιο ευσταθές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα συστήματα net metering με μπαταρία, ΔΕΝ είναι αυτόνομα φωτοβολταϊκά. ΔΕΝ δίνουν αυτονομία ολόκληρου του σπιτιού σε περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ειδικά τα μικρά συστήματα κάτω από 10kw με μπαταρίες κάτω από 10kwh). Μπορούν να δώσουν απλά μία γραμμή BACK-UP (οι περισσότεροι αντιστροφείς δίνουν μονοφασική έξοδο) για μικρά φορτία πχ ψυγείο, φωτισμό, τηλεόραση, κυκλοφορητή θέρμανσης κλπ. Σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί λίγο μεγαλύτερη αυτονομία (τριφασική) υπό προϋποθέσεις (μεγάλη και ακριβή μπαταρία, ειδικός πίνακας και σύνδεση μεταγωγής), χωρίς η μεταγωγή να είναι ακαριαία (υπάρχει διακοπή αρκετών δευτερολέπτων μέχρι να δημιουργηθεί το μικροδίκτυο καθώς δεν υπάρχει μετασχηματιστής στον inverter) όπως γίνεται σε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό (στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά ο χρήστης δεν καταλαβαίνει την μεταγωγή καθώς αυτή γίνεται σε επίπεδο msec σαν ups(γεννήτρια)) και χωρίς να μπορεί να τρoφοδοτηθεί πχ ηλεκτρική κουζίνα (ένας inverter 10kw δεν μπορεί να δώσει πάνω από 3kw ανά φάση - ακόμη χειρότερα σε μικρότερα συστήματα).  

Προσοχή! Oι περισσότεροι υβρδικοί αντιστροφείς ΔΕΝ "σηκώνουν" κινητήρες με μεγάλες εκκινήσεις (πχ ασανσερ, γεώτρηση, πισίνα) και ΔΕΝ "σηκώνουν" κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας κλπ. Συνεπώς ΔΕΝ επιλέγουμε Net Metering με μπαταρία για να έχουμε πλήρη ανεξαρτησία αλλά για οικονομικότερη λειτουργία και μερική ασφάλεια σε βασικά φορτία (και για λήψη επιδότησης για φωτοβολταικα προφανώς). Παρακάτω ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα ενός φωτοβολταϊκού net metering με μπαταρίες.

Ένα απλό φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής net metering συμψηφίζει την ηλιακή ενέργεια με την καταναλισκόμενη μειώνοντας το ενεργειακό κόστος μιας κατοικίας ή επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η παραγώμενη ενέργεια τροφοδοτεί τον καταναλωτή (σπίτι-επιχείρηση). Όση ενέργεια περισσεύει εγχέεται στο δίκτυο ώστε να την λάβουμε πίσω κατά τη διάρκεια της νύχτας, συννεφιάς ή του χειμώνα. Σύμφωνα με την νομοθεσία στην Ελλάδα την εγχεόμενη ενέργεια έχουμε την δυνατότητα να την πάρουμε πίσω έως και τρία χρόνια μέτα. 

Με την αύξηση των συστημάτων net metering δημιουργήθηκε ένα κρίσιμο πρόβλημα στον διαχειριστή δικτύου: η παραγώμενη από τα φωτοβολταϊκά ενέργεια το μεσημέρι άρχισε να καλύπτει την ζήτηση με αποτέλεσμα να υπάρχει περίσσεια ενέργειας κατά τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας και έλλειψη κυρίως τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες. 

 Το παραπάνω φαινόμενο αναγκάζει τον διαχειριστή δικτύου να λειτουργεί μονάδες λινγίτη (με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις) ή/και φυσικού αερίου (με όλα τα προβλήμα κόστους που αυτό ενέχει σε καιρό πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας). 

Αν όμως την πλεονάζουσα αυτή ενέργεια (δεδομένου ότι δεν την εξάγουμε σε γειτονικές χώρες όλη) την αποθηκεύσουμε σε μπαταρίες μπορούμε να μειώσουμε την ζήτηση κατά τις ώρες έλλειψης ηλιοφάνειας.  

Την λύση στο πρόβλημα αυτό έρχονται να δώσουν οι συσσωρευτές (μπαταρίες). Το κράτος λοιπόν επιδοτεί το επιπλέον αυτό κόστος των μπαταριών (καθώς είναι σημαντικό και δεν βοηθάει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά αλλά το ίδιο το δίκτυο) ώστε να αμβλύνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από την μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών. 

NET METERING ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ή ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

Τα συστήματα net metering με μπαταρίες δεν έχουν καμία σχέση με τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία παρέχουν πλήρη αυτονομία-ανεξαρτησία από το δίκτυο και μπορούν να τροφοδοτήσουν μία εγκατάσταση χωρίς την παρουσία δικτύου. 

Ένα φωτοβολταϊκό net metering με μπαταρία απαιτεί την παρουσία δικτύου. Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς Δίκτυο.  

Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου το φωτοβολταϊκό σύστημα net metering με μπαταρία θα "κόψει" το ρεύμα για κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να δημιουργήσει μικροδίκτυο δικό του δίνοντας μία μικρή ισχύ για φορτία ασφαλείας (μονοφασική συνήθως) όπως ψυγείο, φωτισμός, τηλεόραση. Μεγαλύτερα φορτία είναι πολύ δύσκολο να τροφοδοτηθούν (πχ ηλεκτρική κουζίνα σε τριφασικό σπίτι) και απαιτούν πολύ μεγάλο κόστος ή ακόμη και προσθήκη αυτόνομων αντιστροφέων όπως Victron Multiplus ή Victron Quattro. 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ NET METERING ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

Η διαδικασία αδειοδότησης για ένα σύστημα net metering με μπαταρία είναι ίδια με ενός συστήματος net metering: 

 1. Υποβάλλεται αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ (πλέον ηλεκτρονικά).
 2. Υπογράφεται σύμβαση Σύνδεσης.
 3. Υπογράφεται σύμβαση Συμψηφισμού με τον πάροχο.
 4. Διενεργούνται έλεγχοι και ενεργοποιείται το φωτοβολταϊκό.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 22 Φεβρουαρίου 2023 απλοποιείται η διαδικασία για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών αυτοπαραγωγής - συμψηφισμού (net metering) με ή χωρίς μπαταρίες έως 10kw για τριφασικές παροχές (10kw inverter και φωτοβολταϊκά μέχρι 10.8kwp) και έως 5kw για μονοφασικές παροχές. 

Ήδη από τον Αύγουστο του 2022 η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Πλέον μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με κωδικούς taxisnet μόνο και: 

 1. ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email.
 2. Στοιχεία μηχανικού: ΑΦΜ, Όνομα, Δ/νση, Τηλέφωνο, email.
 3. Αριθμός παροχής
 4. Στοιχεία φωτοβολταϊκού (θέση έργου, πλήθος πάνελ, ισχύς πάνελ, αντιστροφέα κλπ)
 5. Πληρωμή τελών σύνδεσης (370€)
 6. Υπεύθυνη δήλωση αιτούντα περί αποδοχής όρων σύνδεσης
 7. Υπεύθυνη δήλωση αιτούντα περι κατοχής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (ΕΔΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ - ΠΧ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΚΛΠ.)
 8. Υπεύθυνη δήλωση αιτούντα ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή.
 9. Αν το σύστημα έχει και μπαταρίες κατατίθενται τεχνικά στοιχεία για τις μπαταρίες και υπεύθυνη δήλωση περί μη ανταλλαγής ενέργειας του συστήματος μπαταριών με το Δίκτυο.

Εντός 15 ημερών ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει αν γίνεται αποδεκτό το αίτημα και αποστέλλεται υπογεγραμένη Σύμβαση Σύνδεσης.  

Ο ενδιαφερόμενος την αποδέχεται ηλεκτρονικά και την αποστέλει πίσω ψηφιακά υπογεγραμμένη. Αν δεν γίνεται αποδεκτή η αίτηση επιστρέφονται τα 370€.  

Ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται για 12 μήνες. 

Βασικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: 

 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ. 
 • Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης. 
 • Η κατοικία πρέπει να είναι κύρια ή δευτερεύουσα του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη).  
 • Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη), μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος. 
 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του. Επίσης, θα πρέπει να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ NET METERING ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

Α. Για μετατροπείς μέχρι 5kw επιτρέπεται η μονοφασική σύνδεση ενώ από 5kw και πάνω απαιτείται τριφασική σύνδεση. 

Β. Σε τριφασικά συστήματα οι συσσωρευτές μπορούν να συνδεθούν μέσω τριφασικού αντιστροφέα ή με τρείς μονοφασικούς. 

Γ. Δύναται να τοποθετηθεί και ανεξάρτητος αντιστροφέας μπαταριών ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει μικρότερη ισχύ (σε KVA) από την ισχύ του φωτοβολταϊκού σε kW. 

Δ. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα συμψηφισμού net metering με μπαταρίες επιτρέπεται να απορροφά ενέργεια αποκλειστικά από τα φωτοβολταϊκά και να τροφοδοτεί από τις μπαταρίες μόνο τα φορτία του σπιτιού χωρίς να επιτρέπεται να επιστρέφει ενέργεια από τις μπαταρίες στο δίκτυο ή να φορτίζει τις μπαταρίες από το δίκτυο. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ NET METERING ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

Όπως αναφέραμε το βασικό όφελος από ένα σύστημα net metering με μπαταρίες είναι για την ευστάθεια του δικτύου. 

Για τον χρήστη το όφελος είναι οικονομικό. Η μείωση της εγχεόμενης ενέργειας στο δίκτυο, καθώς και της απορροφώμενης από το δίκτυο, μειώνει τις χρεώσεις για χρήση δικτύου (τέλος διανομής - χρήσης δικτύου). 

Πολύ σημαντικά θετικά έχει το net metering με μπαταρίες για περιπτώσεις που το δίκτυο είναι κορεσμένο και δεν επιτρέπεται το απλό σχήμα net metering χρησιμοποιώντας τεχνικές zero feed-in δαληδή μηδενικής έγχυσης ρεύματος στο Δίκτυο. 

Φυσικά το βασικό πλεονέκτημα είναι η επιδότηση που δίνει το κράτος σε αυτού του είδους τα συστήματα.Καλό είναι βέβαια πάντα να έχουμε στον νού ότι μία μπαταρία έχει χρόνο ζωής (κύκλους) και κάποια στιγμή σε 10-12 χρόνια θα χρειαστεί αντικατάσταση. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ NET METERING ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

Ένα μέσο ελληνικό σπίτι έχει κατανάλωση περίπου 4.500-6.000kwh το έτος. Με ένα φωτοβολταϊκό 3-4kwp μπορεί να "σβήσει" την κατανάλωση αυτή. 

 Με ένα απλό φωτοβολταϊκό net metering θα πρέπει να πληρώσει κανείς 7-8.000€ για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού κερδίζοντας (με μέσο κόστος για το 2023 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα) 900-1200€ το έτος αποσβένοντας το αρχικό κεφάλαιο σε 7 χρόνια. 

 Προσθέτοντας μία μπαταρία 5kwh το κόστος πηγαίνει στις 14-15.000€. Με μία επιδότησης 50-60% το κόστος που θα πληρώσει το νοικοκυριό πέφτει στις 6-7.000€ ενώ η μείωση στους λογαριασμούς ανέρχεται σε 1000-1300€ μειώνοντας τον χρόνο απόσβεσης στα 5-6 έτη ενώ ταυτόχρονα κερδίζει μία μικρή αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για ψυγείο, κάποια φώτα, τηλεόραση και τον κυκλοφορητή της θέρμανσης. 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ NET METERING 

Από τον Μάϊο του 2023 επιδοτούνται συστήματα net metering με μπαταρία. Έως 10.8kwp φωτοβολταϊκά με 10kwh μπαταρία για τριφασική παροχή. Έως 5kwp φωτοβολταϊκό με 5kwh μπαταρία για μονοφασική παροχή. 

Όσα kW είναι ο inverter τόση τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η μπαταρία σε kwh (πχ αν είναι 6kw το φωτοβολταϊκό η μπαταρία θα πρέπει να είναι 6kwh καιι πάνω)Επιδότηση 40-60% ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια. 

Τα χρήματα της επιδότησης (έως και 100% για τις μπαταρίες και έως και 40% για τα πάνελς) δεν προκαταβάλλονται αλλά δίδονται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Έτσι, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το νοικοκυριό θα πρέπει να χρηματοδοτήσει όλη την επένδυση καθώς οι εταιρείες που κάνουν τις εγκαταστάσεις δεν φορτώνουν τα υλικά αν δεν έχουν εξοφληθεί για τουλάχιστον το 80-90% του έργου. 

Εάν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.

«Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» – Επιδότηση Επιγραμματικά 

Αιτήσεις τον Μάϊο σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΔΔΗΕ (κωδικοί Taxisnet) 

 • Έως 75% για νοικοκυριά (έως 16.000 ευρώ) 

Υποχρεωτικά: φωτοβολταϊκά με μπαταρία 

 • Έως 60% για αγρότες ( έως 10.000 ευρώ) 

Επιλογή φωτοβολταϊκού με ή χωρίς μπαταρία 

Πού μπορούν να τοποθετηθούν; 

 • Στη στέγη ή στο δώμα κτιρίου 
 • Σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης 

Οι επιλέξιμες δαπάνες 

Προμήθεια και Δαπάνες: 

 • Φωτοβολταϊκά πλαισίων, αντιστροφέα, πίνακες, καλώδια κτλ 
 • Συστήματος βάσεων 
 • Μετρητή 
 • Συστήματος αποθήκευσης 
 • Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος και εργασίες εγκατάστασης 
 •  

Παράδειγμα για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σπιτιού 100 τ.μ. 

 • Στην Αττική, Ισχύος 4.000 ΚWp
 • Με αυτονομία τουλάχιστον 1h
 • Διαθέσιμη ασκίαστη επιφάνεια: 16 τ.μ
 • Κατανάλωση ρεύματος: 6.000 kWh /χρόνο
 • Κόστος κατανάλωσης ρεύματος (20 λεπτά/kWh): 1.200€ / χρόνο
 • Κόστος κατανάλωσης ρεύματος (20 λεπτά/kWh): 1.200€ / χρόνο
 • Κόστος Φ/Β Panels (προμήθεια & τοποθέτηση): 8.000€
 • Κόστος Μπαταριών χωρητικότητας 5.00KWh : 1.600€

Συνολικό κόστος επένδυησης: 9.600€ 

 • Με Επιδότηση 35% σε Φ/Β panels & 100% σε Μπαταρίες: 2.800€ + 1.600€ = 4.400€

Απόσβεση: 4,5 έτη 

Aνωτατα ποσα επιδοτησης για net metering με μπαταρια

Η αίτηση θα κατατεθεί σε νέα πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ και θα πρέπει να έχει προηγηθεί υπογραφή σύμβαση σύνδεσης χωρίς να έχει γίνει ενεργοποίησή του σταθμού. 

Για την κατάθεση της αίτησης επιχορήγησης θα χρειαστεί είσοδος με στοιχεία taxisnet και στην συνέχεια συμπλήρωση / επισύναψη στοιχείων (ορισμένα θα συμπληρώνονται αυτόματα): 

 • 11-ψήφιος αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
 • Η ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (ότι έχει η σύμβαση σύνδεσης). 
 • Κατηγορία ωφελούμενου (Α έως Δ από πίνακα παρακάτω). 
 • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. 
 • Σύμβαση σύνδεσης την οποία έχει ήδη συνάψει ο αιτών με τον ΔΕΔΔΗΕ. 
 • Στοιχεία επικοινωνίας (το email είναι σημαντικό να είναι σωστό). 
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ωφελούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων). 
 • Δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας. 
 • Λοιπά εφόσον ανήκετε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες: δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας, Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1) σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας.
Copyright 2023 Upsolar.gr